ALGEMENE VOORWAARDEN KUINDERSMA VERZEKERINGEN B.V.

Wij zijn Kuindersma Verzekeringen en Hypotheken. Met meer dan 100 jaar ervaring in verzekeringen en hypotheken zijn wij één van de oudste én meest innovatieve kantoren van het Noorden en beschikken we over gedegen expertise en uitmuntende kennis van de markt.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon 0513 - 417 755 (lokaal tarief), stuur ons een e-mail via info@kuindersma.nl of bezoek onze website www.kuindersma.nl.

Hieronder staan de algemene voorwaarden die wij van toepassing verklaren op al onze aanbiedingen, offertes, opdrachten en diensten. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Artikel 1: Definities

  1. Financiële Dienstverlener B.V.: Ynte Kuindersma Verzekeringen B.V., gevestigd aan het Douwe Egbertsplein 1 (8501 AB) te Joure, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01062762 en bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12004184. Tevens handelend onder de namen “Kuindersma Verzekeringen en Hypotheken”, “Kuindersma Verzekeringen” en “Kuindersma Hypotheken” (hierna: “FD”).

  2. Opdrachtgever: De natuurlijk persoon of rechts- persoon aan wie FD enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een Overeenkomst heeft gesloten.

  3. Opdracht: De door Opdrachtgever aan FD verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product alsmede het geven van uitvoering aan een tussen Opdrachtgever en FD overeengekomen Dienstverlening.

  4. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt als FD een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard of met de uitvoering ervan is begonnen.

  5. Dienstverlening: Tussen Opdrachtgever en FD overeengekomen opdracht van dienstverlening inhoudende het, conform de dienstverlenings- voorwaarden, gedurende een bepaalde termijn begeleiden van Opdrachtgever bij het onderhoud en uitvoering van door Opdrachtgever in de dienstverleningsvoorwaarden gespecificeerde afgesloten Financiële Producten.

  6. Financieel Product: De hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of beleggingsobject, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover FD adviseert, waarin zij bemiddelt, en/of die zij op basis van een Overeenkomst beheert.

  7. Aanbieder: De partij bij wie het Financieel Product wordt afgesloten.

 

Artikel 2: Opdracht

  1. Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en FD wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat FD een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, of met de uitvoering daarvan is begonnen. FD is bevoegd om Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

  2. Alle Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand met FD en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Overeenkomst door een bepaalde bij FD werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

  3. Aan FD verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van FD, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

  4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door FD opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

  5. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van FD en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor FD werkzaam zijn.

  6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een Overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door FD zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3: Uitvoering Opdracht FD

  1. FD kan in haar hoedanigheid als verzekerings-/risicoadviseur de Opdrachtgever adviseren over verzekeringsdekkingen en/of risico’s en/of optreden als bemiddelaar bij het totstandkomen van en het service verlenen op lopende verzekeringsovereenkomsten. FD is bevoegd om de Opdrachtgever te vertegenwoordigen en bij te staan in alle besprekingen en transacties met Aanbieders waar het de verzekeringen van Opdrachtgever betreft.

  2. Door FD namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.

  3. Aan door FD gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

  4. Door FD aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

 

Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtgever

  1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle informatie verstrekken aan FD waarvan hij in redelijkheid mag aannemen dat deze noodzakelijk en/of gewenst is om FD in staat te stellen om tot een correcte uitvoering van de Overeenkomst te komen. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming,

   de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat FD haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten Financiële Producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

  2. FD kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 4.1 bepaalde strikt naleeft.

  3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van FD zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is FD bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

  4. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan FD verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat FD meer

   tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Overeenkomst moet besteden, belast FD het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.

  5. Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan FD de Overeenkomst heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet of slechts gedeeltelijk tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

  6. De Opdrachtgever dient de door FD verstrekte documenten te controleren op juistheid en volledigheid en dient FD direct in te lichten bij onvolkomenheden.

  7. Indien de Opdrachtgever klachten heeft over de dienstverlening van FD of de hoogte van de door FD in rekening gebrachte bedragen, zal de Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan de contactpersoon van FD kenbaar maken, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat Opdrachtgever de informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen dan wel redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van FD. FD zal zich inspannen om eventuele klachten zo snel mogelijk en met inachtneming van alle betrokken belangen af te handelen. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

 

Artikel 5: Communicatie

  1. In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan FD heeft verzonden, mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht FD heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

  2. Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door FD verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door FD gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van FD het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

  3. Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan FD heeft bekend gemaakt, mag FD erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

 

Artikel 6: Inschakeling derden

  1. Het is FD toegestaan om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden. FD zal bij inschakeling van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met de Opdrachtgever. De kosten die gemoeid zijn met de inschakeling van derden zullen worden doorbelast aan Opdrachtgever.

    

  2. Voor zover FD bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. FD is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

  3. FD is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 6.2 bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

 

Artikel 7: Honorarium en betaling

  1. FD en Opdrachtgever spreken bij het sluiten van de Overeenkomst af op welke wijze FD zal worden beloond. Het voor haar dienstverlening aan FD toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de Aanbieder in rekening te brengen bedragen en/of er kan tussen FD en Opdrachtgever een uurtarief of een vast honorarium worden overeengekomen, dan wel een combinatie daarvan. Ook is het mogelijk dat FD aanvullende kosten in rekening brengt bij Opdrachtgever, zoals kosten van verhaal en/of behandeling van niet gedekte schade. FD zal zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met de Opdrachtgever over de aanvullend te maken kosten.

   1. FD is gerechtigd om de overeengekomen beloning, waaronder begrepen eventuele dienstverleningskosten, jaarlijks aan te passen conform de toepasselijke CBS- index of conform de wijze zoals bepaald in de Overeenkomst.

  2. Alle bedragen zijn exclusief (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) belastingen en/of heffingen. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. FD is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van FD beïnvloeden.

  3. Het is mogelijk dat FD extra vergoedingen ontvangt voor polisopmaak, administratie of soortgelijke werkzaamheden, welke FD ten behoeve van de Opdrachtgever in plaats van de Aanbieder uitvoert.

  4. In het geval FD werkt op declaratiebasis, kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens FD start met de uitvoering van de Overeenkomst.

  5. Facturen van FD dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de premievervaldatum op de door FD voorgeschreven wijze,

   zonder aftrek van of verrekening met nog door FD aan Opdrachtgever verschuldigde bedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

  6. Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de Aanbieder de dekking onder de verzekering stopzetten dan wel opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de Aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. FD is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.

  7. Verrekening door Opdrachtgever van door FD voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door FD uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

  8. Indien Opdrachtgever de door FD in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan FD te voldoen kan FD de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal € 6.775,00 en worden vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel:

    

   Hoofdsom t/m

   Toepasselijk percentage

   Maximum bedrag in EUR

   EUR 2.500

   15% over de

   hoofdsom

   EUR 375

   (min. EUR 40)

   EUR 5.000

   EUR 375 + 10%

   over (hoofdsom - EUR 2.500)

   EUR 625

   EUR 10.000

   EUR 625 + 5% over (hoofdsom - EUR 5.000)

   EUR 875

   EUR 200.000

   EUR 875 + 1% over (hoofdsom - EUR 10.000)

   EUR 2.775

   Boven EUR 200.000

   EUR 2.275 + 0,5%

   over (hoofdsom - EUR 200.000)

   EUR 6.775

    

  9. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het

    

   langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

  10. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van FD aanleiding geeft, is FD bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

  1. FD is, behoudens in geval van opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk voor directe schade, indien en zover deze schade het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van FD haar verplichtingen. De aansprakelijkheid van FD voor verlies van gegevens, gederfde winst of verminderde opbrengst en overige indirecte schade en gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van bestuurders van FD en alle voor FD werkzame personen, die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, is uitgesloten.

  2. Iedere aansprakelijkheid van FD alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door FD bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD wordt uitgekeerd, inclusief het door FD te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

  3. In het geval de in artikel 8.2 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van FD alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door FD bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Overeenkomst die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien FD geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van FD en de hare beperkt tot de door de Aanbieder aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

  4. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

  5. FD is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

  6. FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door FD gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

  7. FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan FD verzonden (e-mail)berichten FD

   niet hebben bereikt.

  8. FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van FD, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

  9. FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.

  10. FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.

  11. In het geval FD adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting van Financiële Producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft FD een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. FD is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten.

   Voorts is FD niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.

  12. Elke aanspraak jegens FD dient uiterlijk één jaar na de datum waarop de Opdrachtgever op de hoogte was of had behoren te zijn van de gronden waarop zijn vordering gebaseerd is, te zijn ingesteld.

  13. De Opdrachtgever vrijwaart FD tegen alle aanspraken van derden in verband met de Opdracht en de uitvoering van de werkzaamheden. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die FD in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

  14. Indien FD van de Opdrachtgever een bestaand verzekeringsprogramma, bestaande polissen of schadedossiers heeft overgenomen, is FD nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolkomenheden van deze programma’s, polissen of schadedossiers, noch voor de door derden in dit kader verstrekte adviezen en/of aanbevelingen.

  15. FD kan de solvabiliteit van Aanbieders niet garanderen. Daarom dient de Opdrachtgever er rekening mee te houden dat de financiële positie van de Aanbieder kan veranderen nadat het Financieel Product is afgesloten. FD kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de financiële positie van Aanbieders.

 

Artikel 9: Overmacht

  1. FD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor FD redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van FD ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

  2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van FD geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van FD kan worden gevergd.

 

Artikel 10: Tussentijdse wijziging en beëindiging

  1. Wijzigingen in, aanvullingen op en/of uitbreidingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

  2. Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige Overeenkomst met FD indien FD zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

  3. FD is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien:

 1. op goede gronden aannemelijk is dat Opdrachtgever de Overeenkomst niet zal nakomen of indien reeds sprake is van tekortkomingen aan de zijde van Opdrachtgever;

 2. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever in (voorlopige) surseance van betaling komt te verkeren of indien ten aanzien van Opdrachtgever toepassing van de regeling schuldsanering natuurlijke personen wordt gelast;

 3. Opdrachtgever overlijdt of onder curatele wordt gesteld;

 4. Opdrachtgever overgaat tot staking van de bedrijfsvoering of overdracht van de onderneming zonder dat door de verkrijgende partijen afdoende zekerheden worden gesteld voor de nakoming.

 

Artikel 11: Geheimhouding

  1. FD en de Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie. Deze verplichting eindigt twee jaar na beëindiging van de Overeenkomst.

  2. Artikel 11.1 geldt niet indien het verstrekken van informatie en gegevens aan derden noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van hetgeen tussen FD en de Opdrachtgever is overeengekomen.

  3. Onder dit artikel vallen niet de gegevens

   1. die reeds bij FD bekend waren voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst;

   2. die door FD zelf zijn vergaard;

   3. die als publiek bekend verondersteld mogen worden;

   4. die FD, of enige partij aan wie FD de informatie op grond van de Overeenkomst heeft verstrekt, op grond van een wettelijke verplichting, een rechterlijk

   vonnis of een vergelijkbaar document moet verstrekken, echter met dien verstande dat FD gehouden is Opdrachtgever in te lichten over het feit dat zij de vertrouwelijke informatie verplicht is kenbaar te maken.

  4. Als onderdeel van de onderhandelingen die FD namens Opdrachtgever met Aanbieders voert, kan het voorkomen dat FD gunstigere voorwaarden kan bedingen als aan Aanbieders bepaalde informatie wordt verschaft. Als FD van mening is dat het in het belang van Opdrachtgever is, dan stemt Opdrachtgever er nu reeds mee in dat FD aan Aanbieders bepaalde informatie verschaft. Het kan dan gaan om:

 • (bij aanvang van de onderhandelingen) de polis van de lopende verzekering, inclusief de huidige premie en/of de premie, die beoogd wordt te behalen met de onderhandelingen;

 • (tijdens de onderhandelingen) de inhoud van een bod, dat door andere Aanbieders is gedaan, wanneer dit naar de mening van FD tot het bereiken van een beter resultaat voor de Opdrachtgever kan leiden;

 • (aan het eind van de onderhandelingen) de mogelijkheid bieden aan één of meerdere Aanbieders om een verbeterd bod te doen.

 

Artikel 12: Bescherming persoonsgegevens

  1. Door Opdrachtgever aan FD verstrekte persoonsgegevens zullen door FD niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover FD op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

  2. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van FD, zal FD de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

  3. Om diensten als verzekeringstussenpersoon en risicoconsultant te leveren, verzamelt en gebruikt FD persoonsgegevens van Opdrachtgever, zoals naam en contactgegevens, waartoe ook speciale categorieën van persoonsgegevens kunnen behoren (bijvoorbeeld informatie over gezondheid en informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen).

   De doeleinden waarvoor FD persoonsgegevens gebruikt zijn onder andere het beoordelen en regelen van verzekeringsdekking, het afhandelen van claims en criminaliteits- en fraudebestrijding. Meer informatie over het gebruik door FD van persoonsgegevens is opgenomen in de privacyverklaring van FD beschikbaar op www.kuindersma.nl/privacyverklaring/. U kunt ook een exemplaar van de privacyverklaring van FD opvragen door een e-mail te sturen naar info@kuindersma.nl.

  4. FD kan persoonsgegevens delen met derde partijen, zoals verzekeraars, herverzekeraars, schade- experts, onderaannemers, aan FD gelieerde partijen en regelgevende- en toezichthoudende instanties, die persoonsgegevens nodig kunnen hebben voor de in de privacyverklaring van FD beschreven doeleinden.

  5. Soms is het noodzakelijk dat FD speciale categorieën van persoonsgegevens verzamelt en gebruikt (bijvoorbeeld medische gegevens of informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen). Als het vereist is, dat FD voor deze verwerking toestemming nodig heeft, verleent Opdrachtgever FD hierbij toestemming voor een dergelijke verwerking. Opdrachtgever kan zijn toestemming te allen tijde intrekken, maar als Opdrachtgever dit doet kan dit betekenen dat FD geen diensten meer kan leveren, dat FD een verzoek of claim van de Opdrachtgever niet kan behandelen of dat de verzekeringsdekking van de Opdrachtgever stopt.

  6. In het geval Opdrachtgever aan FD persoonsgegevens verstrekt over een andere persoon dan de Opdrachtgever zelf, verklaart Opdrachtgever die persoon te informeren over het gebruik door FD van zijn of haar persoonsgegevens en zal de Opdrachtgever, indien nodig, zijn of haar toestemming verkrijgen voor het gebruik door FD van speciale categorieën van persoonsgegevens. Opdrachtgever stemt ermee in dat FD haar diensten uitsluitend kan leveren op voorwaarde dat Opdrachtgever dergelijke kennisgevingen doet en dergelijke toestemmingen verkrijgt. Een derde wiens persoonsgegevens FD gebruikt, kan de toestemming te allen tijde intrekken, maar dit kan betekenen dat FD die derde (en mogelijkerwijs ook Opdrachtgever) geen diensten meer kan leveren, dat FD een verzoek of claim niet kan behandelen of dat de verzekeringsdekking stopt.

FD vertrouwt erop dat Opdrachtgever ten aanzien van de persoonsgegevens (van derden), die Opdrachtgever aan FD verstrekt, in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Artikel 13: Verrekeningsbeding

13.1 FD is, tenzij anders overeengekomen, gerechtigd bij een eventuele betalingsachterstand van de Opdrachtgever, de verschuldigde premies of vergoedingen tezamen met de hierover eventueel verschuldigde wettelijke rente, te verrekenen met de voor de Opdrachtgever bestemde en via FD te ontvangen schade-uitkeringen, premierestituties en eventuele andere uitkeringen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle door FD uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is Nederlands recht van toepassing.

  2. Partijen zullen zich inspannen eventuele geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst in onderling overleg te regelen. Mocht een minnelijke schikking niet mogelijk zijn, dan zullen de geschillen worden voorgelegd aan de

   bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij de Opdrachtgever en FD overeenkomen het geschil door arbitrage of anderszins te beslechten.

  3. Als Opdrachtgever een consument is, kan Opdrachtgever een geschil in verband met de dienstverlening door FD naar keuze voorleggen aan de burgerlijke rechter of aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID).

 

Artikel 15: Diversen

  1. In het geval de inhoud van schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

  2. Indien partijen blijkens enig schriftelijk document van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken hebben gemaakt, prevaleren die andersluidende afspraken. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden FD slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

  3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden. FD zal met Opdrachtgever in overleg treden om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

  4. FD is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval FD tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt, beheersen deze vanaf de door FD genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie